Inspektor svařování

Přejímkou výrobků se rozumí soubor činností, které vedou k celkovému posouzení shody provedeného výrobku s požadavky technické normy, technického předpisu, technické dokumentace výrobce a obchodní smlouvy (kontraktu).

Podrobnější činnosti při inspekci: 

  • provádění všech kontrol (inspekcí) stanovené normami a technickými předpisy, event. další předepsané kontroly, které jsou podle mínění nezbytné k ověření shody, tj. že materiály jsou v souladu s požadavky materiálových specifikací, výroba je provedena v souladu s technickou dokumentací výrobce, dokumentace je v souladu s požadavky výrobkové normy a technickými předpisy
  • vystavení po přezkoumání dokumentaci k hotovému výrobku
  • nastavení potřebných NDT kontrol
  • schválení oprav na výrobku a potvrzení dokumentace o správném provedení opravy.
  • analýza všech dokumentů u výrobce v souladu s kontraktem a potvrzení v inspekční zprávě
  • a mnoho dalšího………

Úloha svářečského inspektora

Závazná pravidla pro kvalifikaci svářečských inspektorů vymezují podrobně úlohu svářečského inspektora (IWI). Zatímco hlavní rolí koordinačního personálu IWE/IWT/IWS je podílet se na návrhu vhodné technologie svařování, který povede k zajištění shody s požadavky státu a zákazníka z hlediska svařování, tak role inspektora spočívá výhradně v ověření a zajištění shody s požadavky státu a zákazníka. Jeho úloha tak začíná již před zahájením svařování a pokračuje napříč celým procesem svařování a končí až v momentě řádného zaprotokolování výsledků inspekce. Inspektor je často přímo fyzicky přítomný přípravě na svařování, jeho výkonu a ověření dosažení požadované kvality, na čemž sám participuje:

  • Před svařováním musí inspektor ověřit vhodnost materiálu, dostupnost schváleného svařovacího postupu (WPS) a adekvátní kvalifikaci svářečů pro daný úkon.
  • Během svařování inspektor dozoruje a monitoruje dodržování postupu svařování podle schválené WPS a dohlíží na samotný proces svařování. Pokud je součástí procesu svařování i tepelné zpracování po svaření (PWHT), inspektor často dozoruje a monitoruje dodržování postupů pro PWHT.
  •  Po svařování inspektor navrhuje vhodné svary k podrobení destruktivním a nedestruktivním zkouškám, které ověří dodržení jakosti finálního produktu (svaru).

Průběh inspekcí probíhá podle tzv. „zkušebního a inspekčního plánu“ (ITP – Inspection Testing Plan), který vymezuje, co a jakou formou musí být dozorováno či fyzicky monitorováno. Výsledkem inspekce je poté inspekční protokol, který musí být strukturován tak, aby splnil požadavky zákazníka, státních nařízení a výrobkových kódů na prokázání relevantnosti inspekce a jejího výsledku. Tento protokol může po letech provozu a případném kolapsu zařízení významně přispět k dohledání odpovědnosti za způsobenou škodu konkrétního (sub)dodavatele.

Inspektor (stejně jako jiný koordinační personál) na základě udělení diplomu nemá právo svévolně zasahovat do výrobního procesu (např. zastavit provoz svařovny). Tyto kompetence mu musejí být případně delegovány – v řídicí dokumentaci svařovny nebo pověřením zákazníka, které je součástí smlouvy.