Svářečský dozor

Svářečský dozor má stanoveny úkoly, odpovědnosti a činnosti technickou normou EN ISO 14 731 (v souladu s EN ISO 3834-1 až 5, EN ISO 14 554-1 až 2, EN ISO 13 214, EN 1011-1 až 8). Výrobce svařovaných konstrukcí a zařízení musí písemně jmenovat do funkce pracovníka svářečského dozoru.

Konkrétní odpovědnosti svářečského dozoru:

 • nezávislé postavení ve výrobní organizaci a kompetence k rozhodování dané písemně vedením firmy
 • zplnomocnění vedením firmy k podepisování za výrobní organizaci, např. specifikací postupů svařování, pájení (WPS, BPS), inspekčních zpráv i protokolů, výkresové dokumentace k provádění ( uvolnění) do výroby, rovnacích plánů, svařovacích plánů, kontrolních plánů, rozměrových protokolů, event. plánů řízení jakosti i výroby, aj.
 • oprávnění k vykonávání dozoru v rozsahu přidělených úkolů vedením firmy.

Svářečský technolog ( I/EWT) provádí:

plánování, komplexní dozor, kontrolu a přejímky při výrobě svařovaných výrobků, kde jsou požadovány specifické technické znalosti.

Činnosti svářečského dozoru:

Tyto vyplývají z výše uvedených úkolů a odpovědností svářečského dozoru, viz ČSN EN ISO 14 731, ČSN EN ISO 3834-1 a 6, ČSN EN ISO 14 554-1 až 2, ČSN EN ISO 13 214, k nimž patří zejména:

 • Vyjadřovat se k návrhu znění obchodní smlouvy a k technické dokumentaci.
 • Určovat vhodnost subdodavatelů.
 • Stanovovat vhodnost svařovacích zařízení, polohovadel a přípravků k výrobě.
 • Zpracovávat technologické postupy svařování WPS, instrukce, směrnice, plány řízení jakosti a výroby ve vztahu ke svařování.
 • Protokoly o dozoru nad komplexním zabezpečením jakosti při svařování i souvisejících procesech a rovněž inspekční zprávy.
 • Podílet se na zpracování komplexních výrobních postupů. Vést průkazný „Svářečský deník“ dokladování svářečské výroby.
 • Podílet se na ověřovacích zkouškách specifikací svařovacích postupů WPS a na jejich schválení protokolem WPQR, BPAR.
 • Organizovat a provádět vzdělávání, školení a přezkušování svářečů,  svářečských operátorů a seřizovačů i svářečských pracovníků.
 • Řídit a koordinovat činnost svářečských kontrolorů, svářečů,  svářečských operátorů a svářečských pracovníků.
 • Povolovat, řídit a koordinovat, zastavit činnost při svařování ve firmě, kooperujících firmách, na stavbě i na montáži.
 • Zúčastňovat se pravidelných školení svářečských dozorů pořádaných zkušební, dozorčí a inspekční organizací.
 • Udržovat si aktuální stav znalostí a informací, zejména o technických normách, předpisech, o bezpečnostních, technických a právních požadavcích na svařované výrobky.
 • Schvalovat technologičnost provedení konstrukční dokumentace svařovaných výrobků ve spolupráci s konstruktérem.
 • Podepisovat výkresovou dokumentaci svařenců k uvolnění do výroby a označit tuto razítkem svářečského dozoru.
 • Schvalovat, event. navrhovat ve spolupráci s technologem pro tepelné zpracování vhodnost používaných procesů tepelného zpracování na svařovaných výrobcích.
 • Ověřovat při přejímce jakost dodaných základních, přídavných a pomocných materiálů ke svařování ve výrobě
 • Spolupracovat s pracovníky kontroly na předpisech kontroly a stanovení kontrolních postupů i metod efektivního zkoušení svarových spojů.
 • Provádět přejímky svařovaných konstrukcí, zařízení, výrobků.
 • Shromažďovat i zodpovídat za komplexní dokumentaci o svařování a souvisejících procesech z výroby konstrukcí, technických zařízení