Svářečský dozor

poradenství, svářečský dozor, QMS, inspekce

Svářečský dozor provádí komplexní dozor, kontrolu a přejímky při výrobě svařovaných výrobků, konstrukcí, technologických celků, strojů a zařízení. Svářečský dozor je nutný tam, kde jsou požadovány speciální technické znalosti a požadavky na jakost svařování dle norem řady EN ISO 3834, EN 1090, EN ISO15085 apod.

Úkoly a odpovědnosti svářečského dozoru jsou definovány normou EN ISO 14731:

 • Vyjadřovat se k návrhu znění obchodní smlouvy (kontraktu)
 • Určovat vhodnost subdodavatelů z hlediska jejich odborné připravenosti i způsobilosti personálu a aktuální úrovně vybavenosti výrobním a kontrolním zařízením, stanovovat vhodnost svařovacích zařízení, polohovadel a přípravků k výrobě a dohlížet na jejich funkčnost, bezpečnost a spolehlivost.
 • Zpracovávat technologické postupy svařování WPS, pájení, instrukce, směrnice, plány ke svařování, pájení a rovnání i plány kontrol a zkoušek, protokoly o dozoru nad komplexním zabezpečením jakosti při svařování i souvisejících procesech.
 • Podílet se na ověřovacích zkouškách specifikací svařování postupů WPS a na jejich schválení protokolem WPQR, při jejich řízení, provádění a schvalování zkušební organizací (dozorčí, inspekční organizací).
 • Organizovat a provádět vzdělání, školení a přezkušování svářečů, páječů, svářečských operátorů a seřizovačů i svářečských pracovníků, udržovat doklady jejich odborné způsobilosti ( osvědčení ) v aktuálně platném stavu, v závislosti na rozsahu jejich oprávněné pracovní činnosti.
 • Řídit a koordinovat činnost svářečských kontrolorů, svářečů, páječů, svářečských operátorů a svářečských pracovníků.
 • Zúčastňovat se pravidelných školení svářečských dozorů pořádaných zkušební, dozorčí a inspekční organizací, udržovat si aktuální stav znalostí a informací, zejména o technických normách, předpisech, o bezpečnostních, technických a právních požadavcích na svařované výrobky (svařované konstrukce a technická zařízení) i o souvisejících výrobních, technologických a kontrolních procesech.
 • Schvalovat (stanovovat) technologičnost provedení konstrukční (projekční) dokumentace svařovaných výrobků (konstrukcí, zařízení) ve spolupráci s konstruktérem (projektantem).
 • Navrhovat ve spolupráci s oprávněným technikem (technologem) pro tepelné zpracování vhodnost používaných procesů tepelného zpracování na svařovaných výrobcích, předepsaných ve výrobní (montážní) dokumentaci.
 • Ověřovat při přejímce jakost dodaných základních, přídavných a pomocných materiálů ke svařování ve výrobě a předepisovat systém jejich skladování i vydávání do výrobního procesu.
 • Spolupracovat s pracovníky kontroly (ověřování jakosti) na předpisech kontroly a stanovení kontrolních postupů i metod efektivního zkoušení svarových spojů, v souladu s výrobkovou normou, harmonizovanou normou, eventuálně jinými technickými předpisy pro zabezpečení požadované jakosti, bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti svařovaných výrobků.