Inspekce

Provádím externí kontroly (inspekce) stanovené normami a technickými předpisy, event. další kontroly, které jsou nezbytné k ověření shody, tj. že materiály jsou v souladu s požadavky materiálových specifikací, výroba je provedena v souladu s technickou dokumentací výrobce, dokumentace je v souladu s požadavky výrobkové normy a technickými předpisy atd.

 • při inspekci potvrzuji, že výrobce / dodavatel splnil požadavky technických podmínek, výrobkové normy a technické dokumentace, a že tyto jsou výrobcem v dokumentaci potvrzené.
 • provádím ověření, že výrobce má platný certifikát (způsobilost) a pracuje podle předpisu systému řízení jakosti ve firmě
 • ověřuji, že konstrukční zprávy, konstrukční specifikace uživatele, výkresy a příslušné dokumenty (plán řízení výroby, svařovací plány, kontrolní i zkušební plány) k výrobkům jsou u výrobce k dispozici
 • ověřuji použité materiály při výrobě výrobků a potvrzuji jejich shodu s dokumenty kontroly (atesty, …)
 • ověřuji, že všechny svařovací postupy byly kvalifikovány (ověřeny, schváleny) dle předpisu
 • ověřuji, že všichni svářeči a operátoři byli kvalifikováni dle předpisu
 • ověřuji, že tepelné zpracování po svařování bylo provedeno dle předpisu
 • ověřuji, že necelistvosti (vady) materiálu byly opraveny svařováním a po přezkoumání jsou přijatelné pro výrobu a užití pro bezpečné výrobky
 • ověřuje, že požadované nedestruktivní zkoušky, zkoušky vrubové houževnatosti i další destruktivní zkoušky byly provedeny dle předpisu a jsou přijatelné
 • potvrzuji vizuální kontrolou v protokolu, že čísla (značky) materiálů byla na jednotlivé části zařízení správně přenesena
 • ověřuji, že požadované značení je řádně provedeno a to včetně ražení značek na výrobku / konstrukci, event. že identifikační štítek je trvale připevněn na správném místě na výrobku / konstrukci
 • ověřuji , zda výrobce udržuje správné záznamy o provedené jakosti výrobku
 • sleduji a ověřuji systém řízení jakosti i výroby u výrobce dle předpisu

Inspektor musí zacházet s informacemi získanými u výrobce jako s důvěrnými, však nepřejímá jakoukoliv odpovědnost za výrobce.