Defektoskopie – NDT

Defektoskopie – v oblasti NDT zajištuji vizuální kontrolu, penetrační kontrolu, hodnocení vizuální kontroly svarů dle normy ČSN EN ISO 5817. Dále pak vystavení protokolu k vizuální či penetrační zkoušce, součásti, zaškolení pracovníků na VT kontrolu svarů.

Barevná – barevné zobrazení vady ( zpravidla červeno-bílé ), Fluorescenční – zobrazení vady pod UV světlem

Vizuální kontrola VT

Vizuální kontrola vychází z předpokladu, že i vnitřní vady svarů se nakonec projeví nějakým způsobem na jeho povrchu. Třeba propadlý kořen má jen velmi málo příčin. Je to nesprávné otupení v úkosu, nesprávná kořenová spára, přehřátí svarového kovu.

Vizuální kontrolu si může a musí dělat průběžně i svářeč.

Na povrchu sváru se totiž vyskytuje celá řada vad: 

  • Nesprávně položený svár, nepravidelnosti v šířce svarové housenky, nepravidelnosti výšky či kresby housenky
  • řádky pórů na okrajích svárů, roztroušené póry po povrchu svárů, zbytky strusky nebo sklíčka na povrchu
  • vruby a zápaly po okrajích svárů, špatně vyplněné koncové krátery svárů, stopy po zapalování oblouku na svařovaných materiálech
  • podélné a příčné trhliny, rozstřik, nesprávný úhel přechodu mezi svárem a základním materiálem.

To všechno pracovník vidí při dostatečném, normou stanoveném osvětlení. Hlavními pracovními nástroji při vizuální kontrole svárů jsou dobré osvětlení, oči a mozek. Proto musí být zraková ostrost pracovníka provádějícího vizuální kontrolu každoročně přezkoušena očním lékařem.

Zjištění nepravidelností resp. vad výrobku, se provádí buď posouzením pouhým zrakem bez pomůcek, případně s jednoduchými pomůckami (lupy, etalony povrchu, měrky svarů, apod.), nebo pomocí technických zařízení – přístrojů (endoskopy, foto nebo video kamery apod.).

V obou případech však musí být kontrolovaný povrch dostatečně osvětlen denním, nebo většinou umělým světlem. Kontrolované předměty, součásti, nádoby nebo jejich části musí být osvětleny minimálně 500 luxů při místní vizuální kontrole.

Při přímé variantě kontroly vidíme na svar přímo a můžeme samozřejmě používat brýle, lupu, nějaká měřítka, šablony, zrcátka, endoskopy a pod.